เสกสกลเล้งแก้กฎหมายเพิ่มโทษ “ขายหวยเกินราคา”

“เสกสกล” นั่งหัวโต๊ะอนุกรรมการแก้หวยแพงนัดแรก ขีดเส้นเร่งดำเนินการใน 2 เดือน เล็งแก้ไขสัญญาตัวแทนจำหน่าย เพิ่มโทษทางแพ่ง พร้อมเร่งบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากทั่วประเทศ

วันที่ 11 มีนาคม 2565 สืบเนื่องคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา คณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ และชุดเฉพาะกิจตรวจสอบฯ ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุมและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงพื้นที่ของชุดเฉพาะกิจ เพื่อตรวจสอบการเบิกสลากที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศไปแล้วนั้น

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นครั้งแรก ซึ่งตนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยปัญหาดังกล่าว และกำชับให้คณะทำงานเร่งดำเนินการ แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ดังนั้น คณะทำงานจึงต้องเร่งรัดการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2 เดือน เพื่อจะสามารถสรุปสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลในทางปฏิบัติให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565

“ในการประชุมวันนี้ ได้มีการวางกรอบในการทำงานให้เป็นรูปธรรม ในเบื้องต้นที่ประชุมเสนอว่า ควรมีการปรับปรุงแก้ไขข้อสัญญาที่สำนักงานทำกับตัวแทนจำหน่ายสลาก โดยให้มีผลทางแพ่งเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้มข้นในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางและมาตรการของสำนักงานสลากฯ ในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาระยะสั้น ที่จัดให้มีการจำหน่ายสลากผ่านโครงการ สลาก 80 โดยที่ประชุมเห็นว่า ควรเพิ่มบทบาทและบูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำการตรวจสอบการจำหน่าย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย”

สำหรับการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ที่อยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนรายเดิม ยืนยันตัวตนและตรวจสอบการขายสลากตามราคาคาดว่าจะสามารถคัดกรองผู้จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ซึ่งในส่วนของการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น ตนเห็นว่า แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ดีและควรเร่งดำเนินการ เพราะเป็นวิธีการที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายสลาก เมื่อถูกรางวัลก็มีระบบแจ้งเตือน โดยเบื้องต้นจะต้องมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ มีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการกำกับควบคุมที่เข้มงวด

นายเสกสกลกล่าวด้วยยว่า จากมาตรการต่าง ๆ ของสำนักงานสลากฯ ประกอบกับการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการของคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบการจำหน่ายสลาก รวมถึงการเบิกจ่ายสลากของที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศและการเพิ่มความเข้มข้นของกฎระเบียบ เริ่มจากทบทวนการมอบอำนาจรับสลากแทน การใช้เอกสารที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการนำสลากไปจำหน่ายต่อ ตลอดจนอีกหลายมาตรการ

รวมถึงการผลักดันให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพิ่มโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากเกินราคา รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก ทำให้มั่นใจว่า จะสามารถแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา บรรเทาความรุนแรงลงได้ภายในเวลา 2 เดือน

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance